Warning

Ikonka odmowy dostępu Access is denied. Your cart is empty.

Ikonka produktu Privacy.exe
Ikonka zamknij Ikonka zamknij Ikonka zamknij

Vision Support Contact Terms

Nagłówek Privacy

Firma „BALLIN MOB Marcin Barłowski” właściciel serwisu www.ballin.pl szanuje Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dokłada wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia powierzanych do przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą "BALLIN MOB Marcin Barłowski" z siedzibą w Szczecinie na ul.Łukasińskiego 30A/10 71-215, o numerze NIP: 8522668310, REGON: 387533481. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszej polityki.
Kontakt z Administratorem danych - mob@ballin.pl.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do założenia konta (zarejestrowania się na stronie www.ballin.pl) w celu zrealizowania zamówienia i sprzedaży oraz umożliwi komunikację z klientem w celach marketingu bezpośredniego.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę ballin.pl (telefon, adres e-mail itd.) dane przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy Właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.
Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania- pozyskane w celu zrealizowania zamówienia i sprzedaży będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych. Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane prze okres ważności zgody na cele marketingowe.
Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Każdy użytkownik posiada prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik danych osobowych może zwrócić się o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, może również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się usunięcia Swoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne do zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz i kopii (o ile będzie to technicznie możliwe).
Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: mob@ballin.pl

W razie konieczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.
Administrator informuje, iż stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W celach analitycznych oraz marketingowych wykorzystujemy pliki Cookies od dostawców rozwiązań:
Google Analytics (analityka ruchu) (Administrator: Google Inc z siedzibą w USA),,Google AdWords (reklama remarketingowa) (Administrator: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii), Facebook (reklama remarketingowa oraz wyświetlanie postów) (Administrator: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika.
Administrator informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Administrator informuje, iż użytkownik zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies.
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność strony. Administrator informuje, iż Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących reklamodawców oraz partnerów. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).mob

Cookies
Ikonka ostrzeżenia

Cookies improve your experience and improve our website.

Read the Cookie Policy*